Hoe je genezing in ontvangst te nemen.

Beloften voor Genezing

Ga naar de dokter en laat je diagnosticeren. Je wil namelijk weten hoe dat heet waar je van genezen gaat worden en je wil bewijs hebben dat het echt aanwezig was. God heeft Zijn woord gestuurd om je te genezen en dat woord werkt altijd. Hij komt Zijn woord na. Je genezing kan onmiddellijk zijn of het kan even duren voordat je het fysieke effect van Gods genezende kracht kunt waarnemen. Als je niet direct resultaat ziet, laat dan geen twijfel  bij je opkomen en laat de achterblijvende symptomen je niet ontmoedigen. Immers, wanneer je naar de dokter gaat, begin jij je ook niet onmiddellijk beter te voelen. Nee, het effect zal bij iedereen anders zijn en het duurt meestal even voordat je verandering waarneemt. Net zo kan de uitwerking van goddelijke genezing niet ogenblikkelijk lijken maar naar je gevoel even uitblijven. Wat doe je dan in die tussen tijd?

Stel een tijd vast waarop de je de genezing moet zien. Vooral bij gevaarlijke ziekten kan je niet te lang experimenteren met goddelijke genezing als dit de eerste keer is dat je het toepast. Laat je opereren door een chirurg en vertrouw dat God je operatie laat slagen. Zelfs een Chemo of bestraling kan nodig zijn. God kan alles herstellen dus maak je geen zorgen. Dokters kunnen helpen.

Abonneer je op goed video’s die je geloof opbouwen zoals deze serie:

Je oefent je geloof!

Ik ga er even vanuit dat je de overweldigende liefde van God en zijn nabijheid goed kent.

Anders is het goed om Jezus Christus uit te nodigen om in je leven te komen en je een nieuw leven te geven. Als je Jezus leert kennen dan weet je hoe liefdevol Hij is. Hoe doe je dat? Koop een Bijbel en begin het te lezen vanaf Mattheus af en dan verder. Dan zal je zien wat Jezus gedaan heeft. Het is Zijn passie om je te leren kennen en je leven met Hem te delen. Dan  leer je de basis van hoop en geloof kennen. Al die verhalen over genezingen zullen je bemoedigen. Zo ontvang je Zijn genezende aanraking door geloof.

Hier is hoe je dat doet:

1. Maak het woord van God je beslissende autoriteit. 

Het woord zegt dat wij door de striemen van Jesus genezen bent.
(1 Petrus 2:24)

2. Weiger dat te geloven wat je ziet of voelt.

Geloof alleen het woord van God – dat is de Bijbel.

3. Weiger twijfel en ongeloof.

Wanneer de Duivel gedachten in je hoofd prent over twijfel en ongeloof, reken daar dan direct mee af. Sluit ze uit en blijf er niet meer over piekeren.

4. Mediteer op Gods woord.

Houdt je gedachtenwereld gefocust op Gods beloften.

5. Werp je bekommernissen op de Here.

De Duivel kan proberen door de bezorgdheid over je situatie, Gods woord in je hart te verstikken zodat het onvruchtbaar wordt. (Markus 4:19)

6. Prijst God voor je genezing.

De hoogste vorm van geloof is God te prijzen zelfs vóórdat je de uitwerking van je genezing ervaart.

7. Twijfel niet.

In het boek Jakobus staat dat de persoon die twijfelt, niets van de Heer kan verwachten. (Jakobus 1:6-7)

8. Laat nooit los. 

Het geeft niet wat er gebeurt, maar blijf staan op Gods woord voor je genezing.

9. Luister naar het woord.

Een van de belangrijkste methoden om je gedachten te vernieuwen is om veel naar Gods woord te luisteren, bijvoorbeeld  door mp3 spelers, video’s en CD’s.

10. Durf het woord over je genezing hardop uit te spreken.

Het is moeilijk te geloven dat je genezen bent wanneer je voortdurend over je ziekte spreekt. Spreek alleen woorden die instemmen met Gods woord over je genezing.

Genezingsbeloften om op te staan:

Romeinen 10:17 Leert ons dat geloof komt door het horen van het Woord van God. Hier zijn de schriftgedeelten die ik gebruikt heb wanneer ik genezing nodig had. Alle teksten zijn uit de HSV Bijbel.

Exodus 15:26  Hij zei: Als u aandachtig luistert naar de stem van de HEERE, uw God, en doet wat juist is in Zijn ogen, als u Zijn geboden gehoorzaamt en al Zijn verordeningen in acht neemt, dan zal Ik geen enkele van de ziekten over u brengen die Ik over Egypte gebracht heb, want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester.

Exodus 23:25-26 U moet de HEERE, uw God, dienen. Dan zal Hij uw brood en uw water zegenen. Ik zal ziekte uit uw midden doen wijken.  26 Geen vrouw in uw land zal een miskraam hebben of onvruchtbaar zijn. Ik zal het aantal van uw dagen vol maken.

Deuteronomium 7:14-15 Gezegend zult u zijn boven al de volken; onder u zal  geen man of vrouw onvruchtbaar zijn, onder uw dieren evenmin.  15 De HEERE zal alle ziekte van u weren en geen van de verschrikkelijke kwalen van Egypte, die u hebt leren kennen, zal Hij u opleggen, maar Hij zal ze geven aan allen die u haten.

1 Koningen 8:56 Geloofd zij de HEERE, Die Zijn volk Israël rust gegeven heeft, overeenkomstig alles wat Hij gesproken heeft!  Niet één woord is onvervuld gebleven van al Zijn goede woorden, die Hij gesproken heeft door de dienst van Mozes, Zijn dienaar.

Psalmen 91:9-10, 14-16  Want U, HEERE, bent mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt. 10 Geen onheil zal u overkomen, geen plaag zal uw tent naderen …  Omdat hij liefde voor Mij opgevat heeft, zegt God, zal Ik hem bevrijden; Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent Mijn Naam. 15 Hij zal Mij aanroepen en Ik zal hem verhoren, in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn, ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken. 16 Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen, ik zal hem Mijn heil doen zien.

Psalmen 103:1-5 Loof de HEERE, mijn ziel, en al wat in mij is, Zijn heilige Naam. 2 Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden. 3 Die al uw ongerechtigheid vergeeft, Die al uw ziekten geneest, 4 Die uw leven verlost van het verderf, Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid, 5 Die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als die van een arend.

Psalmen 107:8, 19-21 Laten zij de HEERE loven om Zijn goedertierenheid en om Zijn wonderen voor de mensenkinderen.  Maar toen zij in hun benauwdheid tot de HEERE riepen, verloste Hij hen uit hun angsten.  20 Hij zond Zijn woord uit, genas hen en bevrijdde hen uit hun grafkuilen. 21 Laten zij de HEERE loven om Zijn goedertierenheid en om Zijn wonderen voor de mensenkinderen.

Psalmen 118:17 Ik zal niet sterven maar leven, en ik zal de werken van de HEERE vertellen.

Spreuken 4:20-23 Mijn zoon, sla acht op mijn woorden, neig je oor tot wat ik zeg. 21 Laat ze niet wijken van je ogen,  bewaar ze in het binnenste van je hart.  22 Ze  zijn immers leven voor wie ze vinden, en genezing voor heel hun vlees. 23 Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is,  want daaruit zijn de uitingen van het leven.

Jesaja 40:29,31 Hij geeft de vermoeide kracht en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft. maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden,

Jesaja 41:10 Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt.

Jesaja 53:4-5 Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, ons leed heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. 5  Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen  is er voor ons genezing gekomen.

Jeremia 1:12 Toen zei de HEERE tegen mij: Dat hebt u goed gezien, want Ik waak over Mijn woord om dat te doen.

Jeremiah 30:17 Ja, Ik zal uw herstel bevorderen, u van uw wonden genezen, spreekt de HEERE, al noemen ze u: Verdrevene, het is Sion, niemand vraagt naar haar.

Joël 3:10  Smeed uw ploegscharen tot zwaarden en uw snoeimessen tot speren. Laat de zwakke zeggen: Ik ben een held.

Nahum 1:9 Wat u ook bedenkt tegen de HEERE, Hij Zelf maakt er een vernietigend einde aan. Geen tweede keer zal de benauwdheid opkomen.

Mattheüs 8:2-3 En zie, er kwam een melaatse. Die knielde voor Hem neer en zei: Heere, als U wilt, kunt U mij reinigen. 3 En Jezus stak Zijn hand uit, raakte hem aan en zei: Ik wil het, word gereinigd. En meteen werd hij gereinigd van zijn melaatsheid.

Mattheüs 8:16-17 Toen het nu avond geworden was, brachten ze velen die door demonen bezeten waren, bij Hem, en Hij dreef de boze geesten uit met een enkel woord, en Hij genas allen die er slecht aan toe waren, 17 zodat vervuld werd wat gesproken was door de profeet Jesaja toen hij zei:  Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen, en onze ziekten gedragen.

Mattheüs 15:30-31 En er kwam een grote menigte naar Hem toe en zij hadden kreupelen, blinden, mensen die niet konden spreken en verlamden bij zich, en vele anderen. En zij legden ze voor de voeten van Jezus en Hij genas hen,  31 zodat de menigte zich verwonderde, toen zij zagen dat zij die niet hadden kunnen spreken, konden spreken, de verlamden gezond waren, de kreupelen konden lopen en de blinden konden zien; en zij verheerlijkten de God van Israël.

Mattheüs 18:18-19 Voorwaar, Ik zeg u: Alles wat u op de aarde bindt, zal in de hemel gebonden zijn; en alles wat u op de aarde ontbindt, zal in de hemel ontbonden zijn. 19 Verder zeg Ik u dat, als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van Mijn Vader, Die in de hemelen is.

Mattheüs 21:21 Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u: Als u geloof had en niet twijfelde, zou u niet alleen doen wat er met de vijgenboom is gedaan, maar zelfs als u tegen deze berg zou zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen, dan zou het gebeuren.

Markus 9:23 En Jezus zei tegen hem: Als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft.

Markus 10:27 Maar Jezus keek hen aan en zei: Bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God,  want bij God zijn alle dingen mogelijk.

Markus 11:22-24 En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Heb geloof in God. 23 Want, voorwaar, Ik zeg u: wie tegen deze berg zal zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt, gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt.  24 Daarom zeg Ik u:  alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen.

Markus 16:14-18 Later is Hij geopenbaard aan de elf, terwijl zij aanlagen, en Hij verweet hun hun ongeloof en hardheid van hart, omdat zij hen niet geloofd hadden die Hem gezien hadden nadat Hij opgewekt was. 15 En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen.16 Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. 17 En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven;  in vreemde talen zullen zij spreken; 18 slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden.

Johannes 10:10 De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben.

Handelingen 5:16 En ook de menigte uit de steden in de omgeving kwam gezamenlijk naar Jeruzalem. Men bracht zieken en hen die door onreine geesten gekweld werden, en zij werden allen genezen.

Handelingen 10:38 hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht en hoe Hij het land doorgegaan is, terwijl Hij goeddeed en allen die door de duivel overweldigd waren, genas, want God was met Hem.

Romeinen 4:16-21 Daarom is het uit het geloof, opdat het zou zijn naar genade, met als doel dat de belofte zeker zou zijn voor het hele nageslacht, niet voor dat wat uit de wet alleen is, maar ook voor dat wat uit het geloof van Abraham is,  die een vader is van ons allen,17 zoals geschreven staat:  Ik heb u tot een vader van vele volken gemaakt. Dit was hij tegenover Hem in Wie hij geloofd heeft, namelijk God, Die de doden levend maakt, en de dingen die niet zijn, roept alsof zij zijn. 18 En hij heeft tegen alles in gehoopt  en geloofd dat hij een vader van vele volken zou worden, overeenkomstig wat gezegd was:  Zo zal uw nageslacht zijn. 19 En niet verzwakt in het geloof, heeft hij er niet op gelet dat zijn eigen lichaam reeds verstorven was – hij was ongeveer honderd jaar oud – en dat ook de moederschoot van Sara verstorven was. 20  En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof, terwijl hij God de eer gaf. 21 Hij was er ten volle van overtuigd dat God ook machtig was te doen wat beloofd was.

Romeinen 8:2, 11 Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood.

En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont,  zal Hij Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont.

2 Korinthe 4:18 Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet; want de dingen die men ziet, zijn van het ogenblik, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig.

2 Korinthe 10:3-5 Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. 4 De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God,  tot afbraak van bolwerken. 5  Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus,

Galaten 3:13-14, 29 Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven:  Vervloekt is ieder die aan een hout hangt, 14 opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof … En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen.

Efeziërs 6:10-17 Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht. 11 Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. 12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden,  tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. 13 Neem daarom de  hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad,  en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden.

14 Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid,  en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, 15 en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede. 16 Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. 17 En neem de helm van de zaligheid  en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord,

Filippenzen 1:6 Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus.

Filippenzen 2:13 want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen.

Filippenzen 4:6-7 Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; 7 en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.

2 Timotheüs 1:7 Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid.

Hebreeën 10:23, 35-36 Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw … Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, die een grote beloning met zich meebrengt.  36 Want u hebt volharding nodig, opdat u, na het volbrengen van de wil van God, de vervulling van de belofte zult verkrijgen.

Hebreeën 11:11 Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zwanger te worden en een kind te baren, ondanks haar hoge ouderdom, omdat zij Hem getrouw heeft geacht Die het beloofd had.

Hebreeën 13:8 Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.

Jakobus 4:7 Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten.

Jakobus 5:14-16 Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden  en hem met olie zalven in de Naam van de Heere. 15 En het gelovig gebed  zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden. 16 Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.

1 Petrus 2:24 Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout,  opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen.

1 Johannes 3:21-22 Geliefden! Als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan; 22 en wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van Hem, omdat wij Zijn geboden in acht nemen en doen wat Hem welgevallig is.

1 Johannes 5:14-15  En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God,  dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil. 15 En als wij weten dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde, dat wij van Hem hebben gebeden, ontvangen.

Openbaring 12:11 En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood.

Hier is jouw genezingsgebed en belijdenis:

Hemelse Vader, Ik dank U dat uw woord zegt dat ik door Uw striemen genezen ben. Ik kies om te geloven dat Uw genezende kracht door mij heen ging op het moment dat handen op mijn gelegd werden (of het moment dat ik in Uw woord ben gaan geloven).

Ik belijd Jezus Christus als Heer over mijn leven – over mijn geest, ziel en lichaam. Ik heb nu de kracht ontvangen voor mijn heil, bevrijding, redding en genezing.

Ziekte, kwalen en pijn, ik weersta jullie in de Naam van Jezus. Jullie zijn niet de wil van God voor mij. Ik pas het woord van God toe tegen jullie. Ik sta jullie niet toe om in mijn leven te blijven. Mijn dagen van ziekte en kwalen zijn over.

Jezus droeg mijn ziekten, zwakten en pijn voor eeuwig. Ik ben voor eeuwig vrij! Vader, ik dank U dat U over Uw woord waakt om dat voor mij te doen. Ik prijs Uw Naam en zegen U in Jezus Naam.