De Gaven van de Heilige Geest

Leerdoelen:

 1. Wat zijn de gaven van de Heilige Geest
 2. Waarvoor dienen de gaven van de Heilige Geest?

 

 1. Wat zijn de gaven van de Heilige Geest

Hoe is het dan, broeders [adelphos=gelovige onz.]? Telkens wanneer u samenkomt, heeft iedereen wel een psalm, of hij heeft een onderwijzing, of hij heeft een andere taal [glossa=taal], of hij heeft een openbaring, of hij heeft een uitleg. Laat alles gebeuren tot opbouw. 1Kor 14:26

 

“Ten aanzien van de uitingen des geestes, broeders, wil ik u niet onkundig laten”. Zo begint de apostel Paulus hoofdstuk 12 van zijn eerste brief aan de Korintiërs. De negen gaven van de Heilige Geest zijn essentieel voor de persoon die de keuze heeft gemaakt om Jezus de Heer van zijn leven te maken. “niemand kan zeggen: Jezus is Here, dan door de Heilige Geest”, zegt hij verder. Willen wij ons leven geven als een aangenaam offer om dienstbaar te zijn in Gods koninkrijk dan zijn deze gaven belangrijk. De negen gaven van de Heilige Geest kunnen wij vinden in 1 Korintiërs 12:8-11.

 

Want dezen wordt door den Geest gegeven het woord der wijsheid, en een ander het woord der kennis, door denzelfden Geest; 9 En een ander het geloof, door denzelfden Geest; en een ander de gaven der gezondmakingen, door denzelfden Geest. 10 En een ander de werkingen der krachten; en een ander profetie; en een ander onderscheidingen der geesten; en een ander menigerlei talen; en een ander uitlegging der talen. 11 Doch deze dingen alle werkt een en dezelfde Geest, delende aan een iegelijk in het bijzonder, gelijkerwijs Hij wil. 1Kor 12:8-11 SV

 

Alle negen op een rijtje:

 1. De gave van het woord van wijsheid.
 2. De gave van het woord van kennis.
 3. De gave van geloof.
 4. De gaven van genezingen (twee keer meervoud).
 5. De gave het werken van krachten of wonderen.
 6. De gave van profetie.
 7. De gave van onderscheiding van geesten.
 8. De gave van allerlei tongen.
 9. De gave van de vertolking van tongen.

 

Hoe krijg je de gaven werken in jezelf?

 • Streeft dan naar de hoogste gaven. 1Kor 12:31
 • Jaagt de liefde na en streeft naar de gaven des Geestes, doch vooral naar het profeteren 1 Korintiërs 14:1
 • Zo ook u, als u naar geestelijke gaven streeft, zoek er dan naar om overvloedig te zijn in gaven tot opbouw van de gemeente. 1Kor 14:12

 

Wie heeft de gave?

 • “en er is verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God, die alles in allen Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen.” 1Co 12:6-7
 • “Doch dit alles werkt een en dezelfde Geest, die een ieder in het bijzonder toedeelt, gelijk Hij wil.” 1Co 12:11
 • En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden Mk 16:17,18
 • Hoe is het dan, broeders? Telkens wanneer u samenkomt, heeft iedereen wel een psalm, of hij heeft een onderwijzing, of hij heeft een andere taal, of hij heeft een openbaring, of hij heeft een uitleg. Laat alles gebeuren tot opbouw 1Kor 14:26
 • Want u kunt allen, de één na de ander, profeteren, opdat allen leren en allen bemoedigd worden. 1Kor 14:31.

 

Het is geen teken van geestelijke volwassenheid.

Besef alsjeblieft goed dat het werken in de gaven van de Heilige Geest niet een teken is van geestelijkheid of geestelijke volwassenheid. De vruchten van de Geest, die je een goddelijk karakter geven, staan los van de gaven van de Geest.

 

Drie groepen van drie gaven

Ik ga deze negen gaven in drie groepen plaatsen die de uitleg van hun werking overzichtelijker maakt. Daarna vertel ik over de werking van iedere gave.

 

De drie openbaringsgaven: deze maken iets bekend wat verborgen is.

 • De gave van het woord van wijsheid.
 • De gave van het woord van kennis.
 • De gave van onderscheiding van geesten.

 

De drie gaven van kracht: Deze doen iets.

 • De gaven van genezingen.
 • De gave van het werken van krachten of wonderen.
 • De gave van geloof.

 

De drie gaven van inspiratie: Deze zeggen iets.

 • De gave van profetie.
 • De gave van allerlei tongentalen.
 • De gave van de vertolking (interpreteren) van tongentalen.

 

 1. Waarvoor dienen de gaven van de Heilige Geest?

 

(1) De gave van het woord van wijsheid.

Kenneth Hagin[1] zegt:

God is alwetend dat betekend dat Hij alle kennis bezit die bestaat. God kent de toekomst. Maar Hij openbaart zeker niet alles wat Hij weet. Veel van Gods kennis ligt verborgen in een geheimenis die geopenbaard kan worden. Bij de gave van ‘het woord van wijsheid’ gaat het over precies dat. God geeft een woord van Zijn wijsheid. Door de gave van het woord van wijsheid geeft God een klein segment of deeltje uit Zijn onmetelijke wijsheid. Het is geen prognose of het vermoedelijke verloop van een gebeurtenis. Laat dat aan de futurologen over.

 

Gods voornemen in de toekomst

Wijsheid heeft te maken met dat wat nog ongeboren is of de toekomst. Wanneer God een woord van wijsheid geeft, openbaart Hij iets wat nog niet heeft plaatsgevonden. Iedere profeet waar je in de Bijbel over leest werkte door deze gave. Ook de hedendaagse profeten spreken door deze gave.

Maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt was, welke God te voren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was; 8 Welke niemand van de oversten dezer wereld gekend heeft; want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij den Heere der heerlijkheid niet gekruist hebben. 1Kor 2:7,8

 

(2) De gave van het woord van kennis.

Informatie over het nu of uit het verleden.

Je ontvangt een stukje van Gods onmetelijke kennis die je niet op natuurlijke wijze kan verkrijgen. Deze kennis gaat over iets uit het verleden of iets van het heden.

God is alwetend dat betekend dat Hij alle kennis bezit die bestaat. Hij weet al de verboren feiten die jij en ik niet kunnen waarnemen.

 

(3) De gave van onderscheiding van geesten.

De gave van onderscheid van geesten is een vaardigheid die door God gegeven wordt om de aanwezigheid en de activiteit van een geest te zien die een mens motiveert, zij het een goede of een kwade geest. Deze openbaring komt tot de kerkgemeente door het functioneren van de Heilige Geest (4Sumerall blz76).

 

Om de activiteit van een geest te zien

Het onderscheiden van de geest geeft leden van het lichaam van Christus inzicht in de geestenwereld, dat is een wereld die niet waargenomen kan worden door de vijf zintuigen. Net als een telescoop de aanwezigheid van de sterren kan tonen en een microscoop de aanwezigheid van microscopisch leven, zo penetreert de gave van onderscheid van geesten tot het scheiden van de ziel en de geest van een mens. (Sumerall).

 

De gave van onderscheid van geesten geeft ons inzicht in de gestewereld. Deze gave is meer beperkt dan de gave van woord van wijsheid of kennis omdat de openbaring beperkt is tot een categorie: de geesten. (Hagin)

 

Deze gave kan geweldige inspiratie geven aan een kerk. Het is een bescherming tegen valse leerstellingen, leugens en al de dingen die onwaarneembaar zijn. Door deze gave kan een kerk de juiste mannen en vrouwen uitkiezen voor hun bedieningen binnen de kerk. (Sumerall).

Voorbeelden: Simon de tovenaar, Elymas de tovenaar, Annanias en Saphira, toekomstvoorspellende slavin.

 

(4) De gaven van genezingen.

Howard Carter schrijft:

De gaven van genezingen van de Heilige Geest staan los van het werk van de medische wetenschap en de doktors in een ziekenhuis. De gaven van Genezingen werken door de Heilige Geest vanuit de Geestelijk wereld en behoren niet verward te worden met menselijke bekwaamheid. Het zijn meervoudige gaven van genezing om de verschillende categorieën van ziekte te genezen. In het Oude Testament werden Naaman genezen door de bediening van Elisa, Hezkia genezen door de bediening van Jesaja, het volk Israel die gebeten werden door slangen als gevolg van hun murmureren genazen door te kijken op een bronzen slang.

In het Nieuwe Testament lezen wij veel meer verslagen over genezingen. Dat gebeurde door handoplegging, het gesproken woord, door zweetdoeken, de zoom van een kleed en zelfs door de schaduw van een apostel. Vaak word een actieve daad van een ziek persoon gevraagd tot genezing. Voorbeelden zij het baden in water, modder op blinde ogen afwassen, een verband met vijgen, zalfolie, handoplegging maar meestal hoeft de zieke niets te doen behalve te geloven in de vervulling van de belofte. Als is de persoon waardoor de genezingsgave heen werkt niet bewust betrokken bij de genezing kan de gaven nog steeds stromen zoals bij de bloedvloeiende vrouw.

 

(5) De gave van het werken van krachten of wonderen.

Seeley Kinne schrijft:

Door deze genadevolle werking van de Heilige Geest, ontstaan dingen die absoluut onmogelijk zijn in de redenering van de natuurlijke mens. De gave van wonderen is de gegeven vaardigheid om deze bovennatuurlijke krachten van God uit te oefenen voor verschillende doelen. Hierbij kan je aan verschillende doelen denken. Ten eerste de tekenen en wonderen van het evangelie in haar kracht en echtheid. Het geeft een Goddelijk getuigen aan bedienaars van God de hun boodschap. Dit was een overduidelijk teken bij Jezus, Stefanus en de apostelen in het Nieuwe Testament die allemaal wonderen deden.

 • En Stefanus, vol van genade en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. Handelingen 6:8
 • En wij zijn getuigen van deze dingen en ook de heilige Geest, die God hun gegeven heeft, die Hem gehoorzaam zijn. Hand 5:32
 • Doch zij gingen heen en predikten overal, terwijl de Here medewerkte en het woord bevestigde door de tekenen, die erop volgden. Marcus 16:20

 

(6) De gave van geloof

Donald Gee schrijft:

De gave van geloof is iets anders dan gewoon geloof uit Heb 11:6 zonder welk het onmogelijk is om God te behagen. Het Nieuwe Testament leert ons dat een bepaald element van geloof essentieel is voor de redding van de ziel. “De rechtvaardigen zullen uit geloof leven” is de kern van het Christen leven. Het is waar dat zelf dit reddend geloof een gave is van God (Ef 2:8) maar hier word niet de gave van geloof mee bedoeld uit 1 Kor 12:9. “aan de een geloof door dezelfde Geest” impliceert dat dit een bijzondere manifestatie is van de Heilige Geest die gegeven word aan bepaalde individuen.

 

Rodney Howard-Browne vertelt dat de gave van geloof is alsof God je als een fles open schroeft en alle twijfel en ongeloof eruit giet en je vult met de zuiverste vorm van goddelijk geloof dat je overtuigd bent dat je alles kan doen. En dan schroef Hij de dop er weer op. Dan ga de volgende minuten dingen doen die voor mensen helemaal onmogelijk zijn met een stoutmoedigheid die bijna brutaal lijkt.

 

Voorbeelden: Elia op de berg Carmel, Petrus op weg naar de tempel – schreef het toe aan geloof in de Here Jezus Christus;

 

(7) De gave van profetie.

Een definitie van profetie is: Profetie is het uitspreken van de gedachten die uit Gods hart komen. De Bijbel is een profetisch boek. Het openbaart Gods wil door Zijn woord, Zijn werken, Zijn plannen en Zijn voorspellingen.

 

Hier hebben wij het niet over de ambt of genadegave of een vijfvoudige bediening profeet zoals in Ef 4:11,12 besproken wordt. Hier gaat het enkel over de gave van profetie die de Heilige Geest door iedere Geest vervulde Christen kan uitspreken.

 

Profetie komt door de Geest van God die in onze mond de woorden van God legt.

David, de grote koning die ons de prachtige psalmen heeft gegeven zei:

De Geest des HEREN spreekt door mij, zijn woord is op mijn tong. 2Sam 23:2b

 

De apostel Petrus vatten de werking van profetie als volgt samen:

want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken. 2 Pe 1:21.

 

(8) De tongentaal als gebedstaal.

De apostel Paulus zegt: “En ik wil, dat gij allen in vreemde talen spreekt” (1Kor 14:5)

Jezus zegt: “met nieuwe tongen zullen zij [die geloofd] spreken.” (Markus 16:17)

 

Tongentaal of liever ‘diverse talen’ is een bovennatuurlijke uiting van talen die de spreker nooit geleerd heeft en zelf niet verstaat. De Heilige Geest gaf de eerste discipelen deze diverse talen uit te spreken in Handelingen 2:4 op het Joodse Pinksterfeest, bij de geboorte van de kerk. Dit verschijnsel herhaalde zich bij de volgende mensen die de invullingen met de Heilige Geest ontvingen. Sinds die dag is het deel van de Nieuw Testamentische kerk en zal doorgaan tot de wederkomst van Jezus.

 

De tongentaal die je in gebed uitspreekt hoeft niet per se vertaald te worden.

 • 1Kor 14:2 Want wie in een tong spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God, want niemand verstaat het; door de Geest spreekt hij geheimenissen.
 • 1Kor 14:14 Want indien ik bid in een tong, bidt mijn geest wel, maar mijn verstand blijft onvruchtbaar.
 • 1Kor 14:15 Hoe is het dan? Ik zal met mijn geest bidden, maar ik zal ook met mijn verstand bidden. Ik zal met mijn geest lofzingen, maar ik zal ook met mijn verstand lofzingen.

 

Het bouwt je en verkwikt je lichaam, ziel en geest:

 • 1 Kor 14:4 Wie in een andere taal spreekt, bouwt zichzelf op, maar wie profeteert, bouwt de gemeente op.
 • Judas 1:20 Maar u, geliefden, bouwt u uzelf op in uw allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest.
 • Rom 8:11 En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont.

 

(9) De gave van de vertolking van tongen talen.

De vertolking van ‘diverse talen’ of tongentaal is het verstaanbaar maken van de boodschap die net daarvoor publiekelijk uitgesproken werd in een tongentaal.

Dit is een vertolking of een uitleggen van de boodschap. Het is geen vertaling, maar een interpretatie. Daarom kan de lengte van de uitleg ook verschillen met de lengte van de boodschap.

 • 1 Kor 14:26 Hoe is het dan, broeders? Telkens wanneer u samenkomt, heeft iedereen … een uitleg. Laat alles gebeuren tot opbouw.
 • 1 Kor 14:5 En ik zou wel willen dat u allen in andere talen spreekt, maar vooral dat u profeteert. Immers, wie profeteert, is meer dan wie in andere talen spreekt, tenzij hij het uitlegt, opdat de gemeente erdoor opgebouwd wordt.
 • 1 Kor 14:13 Daarom, laat hij die in een andere taal spreekt, bidden dat hij het mag uitleggen.
 • 1 Kor 14:27 En als iemand in een andere taal spreekt, laat het dan door twee of hoogstens drie mensen gedaan worden, ieder op zijn beurt, en laat één het uitleggen.
 • 1Kor 14:28 Maar als er geen uitlegger is, laat hij dan in de gemeente zwijgen, maar laat hij tot zichzelf spreken en tot God.[in de openbaregemeente!]

 

Waarom dan tongentaal als er ongelovigen aanwezig kunnen zijn?

 • 1 Kor 14:6 En nu, broeders, als ik naar u toe zou komen en in andere talen zou spreken, wat voor voordeel zou ik u brengen, als ik ook niet tot u zou spreken óf door openbaring, óf door kennis, óf door profetie, óf door onderricht?
 • 1 Kor 14:9 Zo is het ook als u door de taal geen goed verstaanbaar woord voortbrengt. Hoe zal dan begrepen worden wat er gezegd wordt? U bent dan namelijk als iemand die maar wat in de lucht spreekt.
 • 1 Kor 14:21 In de wet staat geschreven: Door mensen die een andere taal spreken, en door andere lippen zal Ik spreken tot dit volk, en ook dan zullen zij niet naar Mij luisteren, zegt de Heere.
 • 1 Kor 14:22 Zo zijn de andere talen dus tot een teken, niet voor hen die geloven, maar voor de ongelovigen, en zo is de profetie niet voor de ongelovigen, maar voor hen die geloven.
 • 1 Kor 14:23 Als nu de hele gemeente samen zou komen, en allen spraken in andere talen, en er kwamen niet-ingewijden of ongelovigen binnen, zouden zij dan niet zeggen dat u buiten zinnen bent?

 

Hebben soms allen gaven van genezing?

 

Niemand “krijgt” een gaven. Je werkt even in een gaven die Hij toebedeelt en dan is het weer over. Hij werkt die gave door wie zich beschikbaar stelt. Mijn ervaring leert mij dat iedereen die een kind van God is geworden en vervuld is met de Geest ook zieken kan genezen.

… op zieken zullen zij [de gelovigen] de handen leggen en zij zullen genezen worden Mk 16:18

Waarom zouden wij anders aangemoedigd worden om ons uit te strekken naar al de gaven[2]? Als de gaven heel specifiek uitgedeeld zou worden aan twee of drie mensen alleen, dan hoef jij je daar toch niet naar uit te strekken? Wat een frustratie kweek dat zo: “nee, jij krijgt er geen want de gaven zijn op”. Waarom zegt Paulus dat hij zou willen dat wij allen profeteren[3]? Dat zou in tegenspraak zijn met “spreken wij allen in tongen?”

Wat is de hoogste of beste gave[4]? Dat is de gave die het probleem het beste oplost. Dat zal per geval een verschillende gave zijn. God wil mensen herstellen en de gaven doen dat door ons heen. Ik noem deze tekst maar vast, want nu wij het over dit onderwerp hebben, komt deze altijd om de bocht.

En God heeft sommigen aangesteld in de gemeente, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, verder krachten, daarna gaven van genezing, (bekwaamheid) om te helpen, om te besturen, en verscheidenheid van tongen. 29 Zijn zij soms allen apostelen? Allen profeten? Allen leraars? Allen krachten? 30 Hebben soms allen gaven van genezing? Spreken soms allen in tongen? Vertolken zij soms allen? 31 Streeft dan naar de hoogste gaven. 1 Kor 12:28-31

 

[5]De context geeft lessen uit het menselijk lichaam die praktisch worden toegepast op individuen. Niemand functioneert altijd in al de gaven. In een lichaam zijn de onderdelen afhankelijk van elkaar. Het rangschikken naar belangrijkheid kan daarom hier niet aan de orde zijn en dat sluit een hiërarchie uit. De context geeft een mengsel aan van gaven, bedieningen en activiteiten van de Drie Eenheid. Dit illustreert hoe de variëteit en diversiteit werkt in verschillende mensen (1 Kor 12:4-7). Helpen beschrijft dienstbaarheid en ondersteuning uit liefde, een manifestatie van de Geest waar vaak overheen gelezen wordt.

 

Spreken allen in tongen? Deze vraag anticipeert een negatief antwoord maar de aanmoediging uit 1 Kor 14:5, 26 (Mk 16:17) en de plaats die het spreken in tongen inneemt in de apostel Paulus zijn eigen leven, spreekt dit tegen. Deze indicatie geeft eerder aan dat deze retorische vraag te maken heeft met het spreken in tongen in de publieke kerkdienst (1 Kor 14:27)

 

De hoogste [beste] gaven probeert de verkeerde toepassing van het publiek gebruik van tongen taal tegen te gaan. “Hoogste” of “beste” kan het best gedefinieerd worden als de gave die het meest geschikt is in een situatie. Uit het voorbeeld in 1 Kor 14:4,5 leer je dat profetie in een openbare samenkomst van groter nut is dan tongen taal tenzij het vertaald wordt natuurlijk. Zou de volgorde belangrijk zijn dan is zelfbeheersing de minst belangrijke deugd van de Geest in de lijst in Gal 5:22,23 en dat zou vreemd zijn.

 

Als klap op de vuurpijl zegt Jezus zelf in Markus 16:18 dat alle gelovigen handen op zieken zullen leggen en dat zij zullen genezen. Hebben alle gelovigen dan de gave van genezing werkend in henzelf? Ja, dat zal dan wel moeten anders kan je zoiets toch niet zeggen?

Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken,… op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden. Mk 18:17,18

 

 

Mk 16:17, 18 Allen profeten? ;1Kor 14:31 Allen in tongen? 1Kor 14:26

[1] Kenneth E. Hagin; The Holy Spirit and His Gifts, uitgegeven door Faith Library Publications ISBN-13 978-0-89276-085-5

 

[2] 1 Kor 12:31; 1 Kor 14:1

[3] 1 Kor 14:5

[4] 1 Kor 12:31

[5] Commentaar van Jack Hayford; New Spirit Filled Bible uitgegeven door Thomas Nelson Publishers